دوره های جدید آموزشی مربیگری و داوری فدراسیون دوچرخه سواری

کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری فهرست دوره های آموزشی جدید آذرماه تا اسفند ماه 1402 فدراسیون را منتشر کرد

مربیگری درجه 2 فدراسیون- مورخ 20 لغایت 24 آذرماه 1402

افراد واجد شرایط :

 1. متولدین 30/12/1381 الی 1/1/1350
 2. کارت پایان خدمت، معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل جهت آقایان
 3. ارائه آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
 4. معرفی نامه از هیأت مربوطه
 5. دروس تئوری درجه  2
 6. کارت مربیگری درجه 3 با تاریخ قبل از 1400 و ثبت در سامانه مبین مربیان https://mobin.msy.gov.ir
 7. گذراندن دو کارگاه های دانش افزایی

داوری درجه 2 پیست و جاده- فدراسیون- مورخ 11 لغایت 15 دیماه 1402

افراد واجد شرایط :

 1. متولدین 30/12/1381 الی 1/1/1350
 2. کارت پایان خدمت، معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل جهت آقایان
 3. ارائه آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
 4. معرفی نامه از هیأت مربوطه
 5. کارت داوری درجه 3 با تاریخ قبل از 1400 و ثبت در سامانه مبین داوران https://mobin.msy.gov.ir
 6. گذراندن دو کارگاه های دانش افزایی

مربیگری درجه یک-فدراسیون-مورخ 23/11/1402 لغایت 27/11/1402

افراد واجد شرایط :

 1. متولدین 30/12/1379 الی 1/1/1345
 2. کارت پایان خدمت، معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل جهت آقایان
 3. ارائه آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
 4. معرفی نامه از هیأت مربوطه
 5. دروس تئوری درجه  یک-مدرک تحصیلی مرتبط با علوم ورزشی
 6. کارت مربیگری درجه 2 با تاریخ قبل از 1400 و ثبت در سامانه مبین مربیان https://mobin.msy.gov.ir
 7. گذراندن سه کارگاه های دانش افزایی

داوری درجه یک پیست و جاده-فدراسیون- مورخ 1/12/1402 لغایت 5/12/1402

افراد واجد شرایط :

 1. متولدین 30/12/1379 الی 1/1/1345
 2. کارت پایان خدمت، معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل جهت آقایان
 3. ارائه آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
 4. معرفی نامه از هیأت مربوطه
 5. کارت داوری درجه 2 با تاریخ قبل از 1400 و ثبت در سامانه مبین داوران https://mobin.msy.gov.ir
 6. گذراندن سه کارگاه های دانش افزایی