در مرکز ترافیک برگزار شد

دومین جلسه بررسی مشکلات و معضلات دوچرخه سواری قزوین با حضور مسئولان گروه های دوچرخه سواری فعال

دومین جلسه بررسی مشکلات دوچرخه سواری استان قزوین با حضور مسئولان گروه های افق تایم،پاسارگاد،سلامت،دوستداران دوچرخه و ارسيس ، مسئولین هیأت دوچرخه سواری استان ، نماینده پلیس راهور وریاست و کارشناس کنترل ترافیک در این مرکز  با طرح موضوعات زیر برگزار شد

_ بررسی مناسبت ها برای تدوین تقویم ۶ ماهه

_ هماهنگی با آتش نشانی برای تقدیر از آتش نشانان عزيز و جان برکف با حضور رکاب زنان سه شنبه های بدون خودرو در یکی از مراکز آتش نشانی

_تهیه فوم و کاور برای فرهنگ سازی فاصله ۱.۵ متری از دوچرخه سوار برای تعدادی از دوچرخه سواران

_تشکیل جلسه در هفته جاری ( پلیس و هیئت و شهرداری) برای هماهنگی اسکورت گروه های دوچرخه سوار در راستای فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه

_ آموزش فنی دوچرخه به پلیس (مکانیسین دوچرخه) و اصول و قواعد دوچرخه سواری

_تبلیغات محیطی برای کمپین فاصله عرضی ایمن

_تقاضای هیئت مبنی بر ساخت ایستگاه دوچرخه روبرو اداره ورزش

_تغییر محل قرار گروه های دوچرخه سواری از میدان شورا به انتهای بلوار نخبگان در راستای ایمنی دوچرخه سواران با همکاری شهرداری برای مناسب سازی فضا

طبق توافق بعمل آمده این جلسه دوشنبه های اول هرماه تشکیل خواهد شد.