اعلام تدوین نهایی تقویم پیشنهادی سال 1400 از سوی فدراسیون دوچرخه سواری

تقویم پیشنهادی سال 1400 از سوی فدراسیون دوچرخه سواری تدوین نهایی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری نظر به تدوین نهایی تقویم پیشنهادی سال 1400 فدراسیون دوچرخه سواری و ضرورت پیش بینی میزبانی مسابقات هیات های استانی، شایسته است نسبت به مطالعه تقویم (در سایت فدراسیون ) و ارائه پیشنهادات ، اقدام مقتضی صورت پذیرد.

بدیهی است در سال آینده اولویت برگزاری مسابقات با هیأت هایی خواهد بود که اعلام آمادگی نموده و درخواست میزبانی آنها در تقویم پیشنهادی سال 1400لحاظ شده باشد.

در ادامه فایل PDF برنامه تقویمی 1400 به پیوست می باشد.