FARSI | ENGLISH   www.CFI.ir


یوسف پولاب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان ایلام              آغاز مرحله اول سي‌وچهارمين دوره تور بين‌المللي دوچرخه‌سواري ايران-آذربايجان             قهرمانی فرح بخشیان در مسابقه جایزه بزرگ فارس              آغاز اردوی تدارکاتی تیم ملی سرعت و نیمه استقامت              مسابقات دوچرخه سواری پیست و جاده بانوان از دوشنبه در تهران آغاز شد.             

جمعه 24 آبان 1398

کلام روز

نامگذاری سال 1398
رونق تولید
وظایف داوران در طی مسابقه

137- توضيح در مورد دياگرام 1 يا شكل 1

در موقعي كه دوچرخه سوار يا دوچرخه سواراني از گروه جدا اصلي جدا شده و فاصله آنها 30 تا 25 ثانيه شد.

فقط نچرال سرويس 1 ايستاده و همراه با موتور اطلاع رسان در پشت دوچرخه سواران قرار مي گيرد. و داور 2 با فاصله 300 متر در جلو آن 2 نفر حركت مي كند.

138- داور قاضي پايان از هر 8 تا 12 كيلومتر مي تواند ايستاده و تمام گروه ها را از جلو به عقب كنترل نمايد.

139- داور قاضي مي تواند در نبود داور 2 وظايف او را به خوبي انجام دهد و يا با توجه به شرايط مسابقه با او همراهي مي كند.

140- داور قاضي به طوري كه اشاره شد 20 كيلومتر مانده به خط پايان به آخر خط رفته و خط آخر و فتوفنيش را كنترل نموده و آماده آمدن دوچرخه سواران به خط پايان باشد.

141- در اين مواقع بعد از ترك قاضي پايان كمسير 2 به جلو كاروان رفته و از دستيار موتور سوار براي انجام امور استفاده مي كند.142- توضيح در مورد دياگرام 2

اگر فاصله دوچرخه سواران با گروه اصلي به 45 ثانيه رسيد در صورت امكان كمسير 2 به پشت دوچرخه سواران رفته و ماشين تيم نمي تواند در آن جا حضور يابد و فقط كمسير 2 با ماشين سرويس دهنده عمومي مستقر مي شوند.

143- اگر فاصله به يك دقيقه افزایش يابد ماشين دوچرخه سواراني كه در جلو کمیسر پنل از آنها درخواست مي كند كه مي توانند در پشت دوچرخه سوار قرار بگيرند. و اين چند شرايط دارد:

1- آمدن ماشين تيم ها بستگي به سرعت يا شتاب گروه دارد.

2- آمدن ماشين ها بستگي به عرض جاده دارد.

3- مسير طوري باشد كه ماشين ها بتوانند از بقيه ماشين ها و دوچرخه سواران سبقت بگيرند.

4- شناخت موقعيت تلاش ورزشكاران براي جبران عقب ماندگي (روا شناختي) يا تشويق موقع عبور

5- اگر گروه جدا كننده با همديگر فاصله نداشته باشند و با هم باشند و فاصله مناسب ما بين گروه اصلي و جدا كننده باشد.

144- دياگرام 3 و 4 :

بايد توجه داشته باشيم اگر فاصله 20/1 دقيقه است و ممكن است بيشتر از 2 يا 3 ماشين به سيستم كاروان ضربه بزند و بهتر است كه تيم ها صبر ركنند كه فاصله به 30/1 دقيقه برسد تا به آن ها اجازه عبور و پشتيباني از دوچرخه سواران خود بكنند.

در اين بين تغذيه كردن ورزشكاران ممكن نيست و قانون اجازه نمي دهد و ممكن است ماشین تيم ها خطراتي در موقع تغذيه دادن ايجاد كنند در اين صورت امكان اخطار گرفتن مربي يا سرپرست تيم زیاد است و باید رعایت کنند. و اين در مواقعي است كه فاصله 30/1 دقيقه مي باشد و زماني كه فاصله 20/1 دقيقه شد. فقط داور 2 و نچرال سرويس و داور اطلاع رسان در پست گروه جدا كننده قرار دارند.


145- دياگرام 5

اگر فاصله گروه جدا كننده از گروه سر به 3 دقيقه رسيد و هيچ ماشين تيمي با آنها نبود،اگر به هر حال تنها 2 يا 3 دوچرخه سوار بدون هيچ ماشين تيمي باشد كمسير 2 جلو گروه سر را ترك كرده و براي كنترل بيشتر به جلو نفرات اصلی به پيوند و كنترل آنها را به قاضي پايان يا موتور كمسير بسپارد و اگر این فاصله زیاد شد ماشین های نقلیه دیگر می تواننددر این موقعیت حرکت کنند.


146- دياگرام 6:

اگر فاصله گروه سر با گروه دوم 50 ثانيه و گروه دوم با گروه اصلي 2 دقيقه فاصله زماني داشتند داور 2 مي تواند ماشين تيم ها ما بين گروه اصلي و گروه دوم در پشت سر خود سازماندهي كند و تنها گروه سر را سرويس دهنده عمومي نظارت مي كند. و ماشين خبرنگار مي تواند در كنار جاده سمت چپ حركت كنند.


دياگرام 7

147- اگر فاصله گروه سر با گروه دوم 28 ثانيه و فاصله گروه دوم با گروه اصلي 2 دقيقه باشد گروه سر را نچرال سرويس با موتور سوار پشتيباني مي كند و خبرنگار مي تواند در سمت چپ جاده با فاصله حركت كند و در صورت كم شدن فاصله نچرال سرويس 1 يا سبقت گرفته به جلو حركت مي كند يا ايستاده به عقب برود و در موقعيت خود قرار گيرد.

گروه دوم را داور 2 همراه با ماشين تيم ها پشتيباني كند و داور اطلاع رسان بايد در كنار داور 2 همراهي كند.دياگرام 8

148- اگر فاصله گروه سر با گروه دوم 40 ثانيه باشد و فاصله گروه دوم با گروه اصلي به 10/1 دقيقه برسد و فاصله گروه سر با گروه دوم كه زياد شده است داور 2 مي تواند به پشت گروه سر آمده و همراه سرويس دهنده عمومي دوچرخه سواران را كنترل نمايد و کمیسر پنل مي تواند به پشت گروه دوم آمده و ماشين تيم ها را به پشت سر گروه اصلي هدايت كند و همراه سرویس دهنده عمومي 2 گروه را هدايت كند.


دياگرام 9

149- اگر گروه با هم بوده و چند دوچرخه سوار از گروه عقب ماندند و فاصله اين چند نفر 10 ثانيه باشد داور 2 و سرويس دهنده عمومي و موتور اطلاع رسان در جلو حركت مي كنند و کمیسر پنل پشت سر چند نفر عقب مانده مي ماند سرويس دهنده شماره 3 به كنار کمیسر پنل مي آيد و كمسير 3 به دنبال کمیسر پنل حركت مي كند تا در صورت نياز گروه عقب مانده را پشتيباني كند و هيچ ماشيني حق عبور از کمیسر پنل را ندارد.


دياگرام 10

150- اگر فاصله گروه سر به زودی با گروه پشتي 20 ثانيه يا 80 تا 100متر باشد و كمسير 2 در سر گروه حركت كرده و کمیسر پنل با نچرال سرويس پشت سر گروه سر حركت مي كند و داور 3 پشت سر گروه دوم حركت مي كند و اجازه ورود ماشين ها به ما بين دو گروه را نمي دهد و ماشين دكتر با احتیاط در پشت کمیسر پنل قرار مي گيرد.

اگر تعداد نفرات عقب مانده از گروه كم باشند كمسير 3 اجازه عبور ماشين تيم ها به ما بين دو گروه مي دهد.دياگرام 11

151- اگر فاصله گروه اصلي يا گروه سر با گروه دوم 40 ثانيه باشد و گروه دوم با گروه سوم 20 ثانيه باشد داور 2 در جلو گروه حركت مي كند و در پشت گروه کمیسر پنل با نچرال سرويس3 و دكتر و ماشين تيم حركت مي كند و داور 3 در پشت گروه 2 حركت مي كند و گروه سوم داور موتور اطلاع رسان موتور سوار كنترل مي كند.
دياگرام 12


152- در بعضي از مواقع تعداد گروه ها زياد شده و شرايط سخت شده و كنترل گروه ها سخت می باشد و تعداد داوران كم باشد بايد از موتور سواران اطلاع رسان و تايم برد و موتور داور استفاده نموده و خود داوران اصلي گروه هاي سر و اصلي را هدايت و در ما بين آنها حركت كنند.

در بعضي از مواقع کمیسر پنل از خود نچرال سرويس بعنوان داور نيز استفاده مي كند.

تا اين كه كمسير 3 به همان موقعيت برسد و موتور بايد گروه هاي عقبي را كنترل نمايد تا جلو تخلفات تيم ها و دوچرخه سواران را بگيرد و در داوري جايگاه كمسير 3 خيلي مهم است و نبايد از كمسير هاي مبتدي استفاده شود اگر چند نفر از ورزشكاران پنچر يا تصادف كرده اند وقتي از پشت به كاروان مي رسند ماشين ها 200 متر يا بيشتر مانده كه دوچرخه سواران به آنها برسند بايد ماشینها در يك خط حركت كنند.


دیاگرام 13 و 14

153- در مواقعي كه پنجري يا تصادف پيش مي آيد داوران نبايد مسير را مسدود نمايند بلكه خود لحظه اي منتظر بوده و وضعيت را بررسي و شماره ها را يادداشت نموده و دوچرخه سواران به داور موتور سوار تحويل داده و دوچرخه سواران حادثه ديده مي توانند از باد كاروان ماشين ها استفاده نمود و داور بايد هوشيار بوده كه دوچرخه سواران از اين موقعيت بيشتر سوء استفاده نكنند.

تا خود را بر اولين گروه از پشت سر برسانند و دست به ماشين و گرفتن ساير وسائط نقليه خلاف مقررات است و دوچرخه سواران در مواقع پنچري حتما بايد در سمت راست جاده ايستاده و رفع عيب كنند و در بعضي از مواقع نسبت به حوادث كمسير ها مي توانند جاده به طور موقت مسدود كنند و يا فاصله را نگه دارند ولي داور كمسير2 موقعي كه دوچرخه سواران دچار حادثه مي شوند نمي توانند جاده بر روي دوچرخه سواران پشتي مسدود كند و به هر حال جاده براي گروه هاي پشتي بايد باز كند چون اگر جاده را ببندد در اين صورت به تمامي گروه هاي پشتي كمك مي كند كه گروه ها به همديگر برسند و اگر گروه در پشت كوچك و بزرگ بوده داور 3 يا داور موتور مي توانند جاده به طور موقت مسدود نموده و رفع حادثه شود.


154- اگر در كوهستان فاصله دوچرخه سواران با همديگر 100 يا 80 متر رسيد کمیسر پنل به دنبال آنها حركت كرده و با هماهنگي كمسير 3 چند ماشين 2 يا 3 تا به پشت کمیسر پنل حركت كنند و مسير را موقتا با سرعت آرام مسدود مي كند و بقيه داور ها بايد مواظب باشند كه دوچرخه سواران در باد ماشين يا دست ماشين نيايند و در كيلومتر هاي آخر داور 2 و بقيه داوران بايد سعي كنند كه تمامي ماشين ها به سرعت تغيير موقعيت داده و مسير را براي دوچرخه سواران در آخر خط آزاد كنند.

تاريخ  ارسال:چهارشنبه 28 تير 1391 - 08:53

تعداد بازديد: 13

کد:28995-1398    امكانات


  Free PageRank Checker

 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به فدراسيون دوچرخه سواری جمهوري اسلامي ايران می باشد.