FARSI | ENGLISH   www.CFI.ir


یوسف پولاب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان ایلام              آغاز مرحله اول سي‌وچهارمين دوره تور بين‌المللي دوچرخه‌سواري ايران-آذربايجان             قهرمانی فرح بخشیان در مسابقه جایزه بزرگ فارس              آغاز اردوی تدارکاتی تیم ملی سرعت و نیمه استقامت              مسابقات دوچرخه سواری پیست و جاده بانوان از دوشنبه در تهران آغاز شد.             

جمعه 24 آبان 1398

کلام روز

نامگذاری سال 1398
رونق تولید
جمع زمانها در مجموعه انفرادی

28- براي استخراج رده بندي مجموعه انفرادي زمان مجموعه انفرادي ديروز و تایم انفرادی امروز با پاداش يا بدون پاداش زماني يا جريمه زماني ورزشكار را با هم جمع نموده و در رده بندي قرار مي دهيم كه شرح جمع كردن زمان ها قبلا داده شده است اگر از نظر زماني با هم مساوي شدند دوچرخه سواري برتر است كه همان روز بهترین مقام را داشته است.

29- براي استخراج نتیجه تيمي در مسابقات مرحله اي يك روزه هر روز جمع بندي بهترین زمان 3 نفر از هر تيم ملاك مي باشد.

30- در صورت مساوي بودن به مقام ها و امتيازات بدست آورده توسط 3 نفر دوچرخه سوار در خط پايان همان روز معرفي مي كنيم. به طور مثال مقام اول يك امتياز مقام چهارم 4 امتياز مقام هفدهم 17 امتياز با هم جمع مي كنيم. مساوي 22 حال اگر جمع يك تيم هم 24 و جمع يك تيم 30 شد به ترتيب22 مقام اول 24 امتياز مقام دوم و 30 امتياز مقام سوم مي باشند.

31- و اگر باز هم مساوي شدند به رده بندي انفرادي همان روز مراجعه كرده در غير اين صورت قرعه كشي مي كنيم.

32- اگر در روز آخر در رده بندي كلي تيمي با هم برابر شدند بر تعداد مقام اولي و دومي و سومي و تا آخر تيمي مراحل مراجعه مي كنيم.

33- در صورت تساوي به مجموعه انفرادي آخرين روز مراجعه مي كنيم.

34- در صورت تساوي بودن باز قرعه كشي مي كنيم.

35- اگر خط پايان در سر بالايي وجود دارد و دوچرخه سواراني در داخل 3 كيلومتر نقص فني و يا دچار حادثه بشوند در اين صورت بايد حتما از خط پايان بگذرند و ديگر زمان آنها با همان گروهي كه بوده يادداشت نمي شود. و در رده بندي قرار نمي گيرد. و اوت از مسابقه مي باشد و به هر شكلي بعد از رفع عيب بايد از خط پايان بگذرد و در موقع عبور از خط پايان زمان آنها ثبت مي شود. ( قانون 3 کیلومتر در سر بالایی ها (کوهستان) لحاظ نمی شود)

36- دوچرخه سوارانی که از محدودیت زماني در خط پايان اوت شده اند با توجه به سختي مسير و شرایط آب و هوايي بد- برگزار كننده و کمیسر پنل مي توانند درصد محدودیت زماني را تغییر بدهند تا ورزشكاران از دور مسابقه حذف نشوند.

37- اگر پايان خط مسابقات جاده در مسير دور زني باشد. طول مسير حداقل 3 كيلومتر باشد. حال اگر در موقع دور زدن گروه اصلی ،گروه دوم به ورودی دور زدن رسید داور باید گروه دوم را نگه داشته و زمان متوقف شده را ثبت نموده و بعد محاسبه نماید و سپس به گروه دوم اجازه استارت نماید.

38- تعداد دور هايي كه مي توانند در آن مسابقه اجرا كنند به شرح زير است.

39- 3 دور براي مسير 3 تا 5 كيلومتري

40- 5 دور براي مسير 5 تا 8 كيلومتري

41- 8 دور براي مسير 8 تا 12 كيلومتري

42- زماني كه مسابقات در محل دور زني انجام می شود.

مسافت مسابقه نبايد بيشتر از 100 كيلومتر باشد. نصب تابلو 1 و 3 کیلومتر کافی می باشد.

43- در بعضی از مواقع خط پايان مسابقه را در داخل پيست قرار مي دهند و نحوه اجرا بشرح زير مي باشد.

44- نبايد بيشتر از يك دور در پيست مسابقه بدهند.

45- در هنگام ورود دوچرخه سواران به پيست زمان دوچرخه سواران به وسیله تايم گير يادداشت مي شوند.

46- اگر زمانی پيست خيس بود در اين صورت زمان آنها به هنگام ورود به پيست يادداشت مي شود و در رده بندي قرار می گیرند.

47- اگر گروهي عقب مانده و گروه پيشتاز در موقع دور زدن به محل ورود آنها رسيده باشذ تا رد شدن گروه پيشتاز گروه عقب را نگه داشته سپس اجازه ورود به پيست را به آنها مي دهيم.

48- دادن پاداش زماني براي رده بندي كلي انفرادي و امتيازي در مسابقات جاده ممنوع مي باشد يعني در انفرادي پاداش گرفته اند و ديگر دوباره در مجموع انفرادي پاداش يا امتياز نمي دهيم.

49-در صورتي كه در خط پايان گروه با هم به خط پايان برسد زمان آنها يكسان خواهد بود و اگر در ما بين گردد فاصله بيشتر از يك ثانيه و همان يك ثانيه شد زمان جداگانه براي گروه ها اعلام مي كنيم و نحوه آن بدين شرح است اگر موقعي كه طوقع عقب دوچرخه سوار جلويي از وسط خط 4 سانتی متري يا 5 سانتی متر گذشت و زماني كه طوقه جلو دوچرخه سوار عقبي از وسط خط 4 سانتی متر يا 5 سانتی متر گذشت فاصله 1 ثانيه يا بيشتر شد. زمان جداگانه براي دوچرخه سواران محسوب مي كنيم.

50- برگزار كننده مي تواند نسبت به منطقه و آب و هوا قوانین خاصي را وضع كند و اين قوانین حاكم بر مسابقه خواهد بود.

51- به طوري كه گفته شد تابلو هاي آخر خط كه كيلومترهاي باقیمانده را به آخر خط را نشان مي دهد. بايد در كيلومتر هاي 50-25-20-10-5-4-3-2-1 و 50-100-150-200-300-500 متر در ابعاد 70×50 و ارتفاع دو متر مشخص باشند و اين علائم بهتر است در سمت چپ نصب شوند و اين كيلومتر ها به صورت معكوس از خط پايان به طور دقيق گرفته شده و نصب شود. اگر خط اسپرینت زیر بالن باشد نباید پرچم آخر خط نشان داده شود.

52- در مسابقات جاده در پايان خط مسابقه بالون نصب مي شود و بر روي آن كلمه finish يا پايان نوشته شود.

53- بنر 1 كيلومتر در خط پايان بايد به خوبي نصب شده و پرچم قرمز مثلثي شكل بر آن نصب شده باشد و ما بين 1 كيلومتر و خط پايان نبايد هيچ گونه علائم تبلیغاتي و غيره نصب شود.


54-در صورت نبودن بالن در خط پايان از پرچم شرطنجي كه توسط داور نشان داده مي شود استفاده مي كنيم اندازه 75×50

55-و هم چنین براي خطوط كوهستان و امتيازي تابلو 1 كيلومتر به اين خطوط كه نشان دهنده خط كوهستان و يا امتيازي است نصب شود.

56-در مسابقاتي كه خط پايان در محل دور زدني است و تنها تابلو 3 كيلومتر و تابلو دور شمار لازم است و بعد 1 كيلومتر مانده به خط پايان بايد مشخص شده و پرچم قرمز نيز نصب شود و از 50 متر آخر علامت ها مشخص شوند كه قبلا ذكر شد.

57-در خط پايان اگر ورزشكاران به صورت مساوي از روی خود عبور كرده باشند و نتوانيم اول- دوم- سوم بودن آنها را تشخیص دهيم و بر روي دستگاه فتوفنيش اگر هم يكسان باشند در آن صورت بعد از اتمام مسابقه نفرات مساوي 1 كيلومتر مانده به خط پايان استارت مجدد داده و رده بندي نفرات را مشخص مي كنيم.

58-اگر خط پايان مسابقات جاده در پیست باشد و تشخيص برترين ورزشكار در خط پايان مشكل باشد و حالت مساوي داشته باشند باز آنها را از نقطه اي كه 1000 متر براي همه يكسان باشد استارت مي دهيم و نفرات برتر را مشخص مي كنيم.

59- اگر دور پيست 1000 متر همسان نباشد نزديكترين محل را براي استارت مجدد انتخاب مي كنيم.

60- اگر در خط پايان شماره ورزشكاري درست نصب نشده باشد و داوران و دستگاه فتوفنيش قادر به تشخيص آن نباشد و يا وسايل خوراكي و غيره را در جيب خود طوري قرار دهد كه نتوان شماره را تشخيص داد آن ورزشكار در آخر همان گروه طبق قانون قرار خواهد گرفت با اين كه مقام خوبي داشته باشد.

61- اگر ورزشكاري در خط پايان دستان خود را بلند كرده و ايجاد مشكلاتي براي ورزشكاران بنمايد شامل جريمه نقدي و يا تذكر كتبي مي شود.

62- اگر دوچرخه سواراني كه از خط مي گذرند تعداد آن ها خيلي كم باشد براي ابراز احساسات و ايجاد شور و شوق در تماشاگران اشكالي ندارد ولي باز بايد مواظب باشد.

63- كليه تايم ها و عكس ها تا شروع مرحله بعدي بايد در كرنومتر و فتوفنيش موجود باشد.

64- براي ارسال به uCi رده بندي انفرادي و مجموعه انفرادي و تيمي و تيمي كلي در مسابقات و قهرماني كشور الزامي مي باشد.

65- قاضي پايان مسئول ثبت و استخراج كليه نتايج مي باشد و اين كار را به تنهايي انجام مي دهد.

66- در تمام مسابقات نيم مرحله و مرحله كه به صورت امتنيازي انجام مي شود. بدين ترتيب زير مي باشد كه 25-20-16-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 كه براي 15 نفر داده مي شود.

67- در مسابقاتي كه به شكل زماني انجام مي شود. امتنيازات بشرح زير است.
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 كه به 10 نفر تعلق مي گيرد.

68- مسابقاتي كه در تقويم uCi مي باشد بايد ليست جرايم نقدي به همراه- تعداد ورزشكار استارت كننده و ديگر نتايج كه به امضاء كميسرپنل يا قاضي پايان رسيده باشد ارسال شود.

69- ورزشكاري كه رعايت اصول ورزشكاري و اخلاقي براي كسب مقام بهتر رعايت نكند و دعوا كند جريمه خواهد شد و نوع جريمه در جدول جرايم مي باشد.

70- دوچرخه سواري كه بدون صلاحيت در مسابقه شركت كند كلا از اردو مسابقات اخراج خواهد شد.

71- دوچرخه سوار بايد خود شخصا در حفظ و نگهداري شماره پيراهن و تنه دوچرخه جدي باشد چون تنها ملاك شناسايي ورزشكار مي باشد و بدون آن نمي تواند قرار گرفتن خود را در رده بندي ثابت كند.

72- اعتراض كننده در مورد رده بندي بايد مستندات خوبي مانند عكس و فيلم ارائه كند و اين كه فلاني در كنار من بوده و غيره به هيچ عنوان مورد قبول نيست و به جاي كس ديگر نمي تواند اعتراض كند و تنها از حق و حقوق خود مي تواند دفاع كند.

73- تنها قاضي پايان مي تواند بر طبق عكس وفيلم و مستندات خوب كه اعتراض كننده ارائه كرده و با مستندات خود مقايسه كرده و نتايج را تغيير دهد و كسي ديگر قادر به اين كار نمي باشد.

74- كميسرپنل و قاضي پايان و همراه با هيئت فني در صورت شرايط بد آب و هوايي مي توانند مسابقه را به تاخير بيندازند و اگر در حين برگزاري مسابقه شرايط جوي طوري شد كه مسابقه قابل اجرا نباشد مي توانند مسابقه را تعطيل نموده و تصميمات مقتضي به عمل بياورند.

75- محل آب و غذا طبق قانون 50 كيلومتر بعد از استارت واقعي يعني از نقطه صفر كيلومتر و 20 كيلومتر مانده به خط پايان مي باشد كميسرپنل و مدیر برگزاری مي توانند با توجه به سختي مسير و شرايط آب و هوايي محل و آب و غذا يعني كيلومتر ها را تغيير دهند و تابلوهاي شروع غذا و اتمام غذا بايد به موقع در محل ها نصب شود. اگر تيمي به غير از محل هاي اعلام شده ورزشكاران خود را تغذيه نمايند هم ورزشكار و هم تيم جريمه نقدي خواهند شد.

76- ما بايد به ورزشكاران آموزش داده كه براي وصول آب و غذا دست بلند كرده و داور همراه آن به تيم اطلاع داده و تشريف بياورند و ورزشكار به پشت گروه آمده و اگر تعداد ورزشكاران زياد باشد دوچرخه سوار درخواست كننده بايد به نزديكي ماشين كميسرپنل آمده و از ماشين تيم خود تغذيه بگيرد و نبايد موقع تغذيه دادن از ماشين بيرون بيايند.

77- اگر تعداد ورزشكاران كم بوده مربي يا سرپرست تيم بدون اين كه از ماشين بيرون بيايند از کمیسر پنل اجازه گرفته از او رد شوند و دوچرخه سوار خود را در آخر گروه تغذيه نمايند.

78- مربي يا سرپرست تيم موقع آب و غذادادن بايد از هل يا دست به ماشين گرفتن دوچرخه سوار و به اصطلاح از بطري هاي چسب ناك كه هر دو يعني دوچرخه سوار و مربي يا سرپرست تيم گرفته و به مسير ادامه مي دهند خودداري كنند در غير اين صورت شامل جريمه زماني و نقدي مي شوند.

79- تمامي سرپرست و مربيان بايد در موقعيت رده بندي خود در سمت راست يا چپ جاده كه اعلام شده حركت كنند ولي در ايران بايد همه در سمت راست حركت كنند تا در موقع دعوت از ماشين تيمي براي كمك رساني به سهولت به موقعيت فراخوان برسند.

80- هيچ داوري حق غذا دادن به ورزشكار را ندارد مگر آب كه آن هم بايد سر بسته باشد.

81- به ورزشكاران دوچرخه سوار آموزش دهيم كه بعد از عبور از خط پايان دوباره به صورت معكوس از خط پايان عبور نکنند که موجب حوادث ناگوار می شوند و در استخراج نتایج مشکلاتی بوجود می آورند در غیر این صورت شامل هشدار یا جریمه نقدی می شوند.

82- هيچ دوچرخه سواري حق برداشتن كلاه خود در حين مسابقه را ندارد در غير اين صورت بمنزله اوت از مسابقه مي باشد.

83- در صورت شكستن دوچرخه مربي يا سرپرست تيم مي تواند دوچرخه ورزشكار را تعويض نمايد.

84- اگر در مسير مسابقه اي ورزشكار مسير را اشتباه برود و مقصر خود بوده و هيچ گونه حق و حقوقي به وي تعلق نمي گيرد.

چون دفترچه راهنما در اول مسابقه در اختيار آنها گذاشته شده است.

85- در صورت هر نوع تغيير در مسافت و مسير مسابقه بايد به اطلاع سرپرستان تيم برسد و با اخذ امضاء از آنها تائيد اطلاع را بگيريم.

86- به دنبال مباحث به شروع مسابقه از استارت نمايشي مي پردازيم.

تاريخ  ارسال:چهارشنبه 28 تير 1391 - 08:54

تعداد بازديد: 16

کد:28998-1398    امكانات


  Free PageRank Checker

 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به فدراسيون دوچرخه سواری جمهوري اسلامي ايران می باشد.