FARSI | ENGLISH   www.CFI.ir


یوسف پولاب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان ایلام              آغاز مرحله اول سي‌وچهارمين دوره تور بين‌المللي دوچرخه‌سواري ايران-آذربايجان             قهرمانی فرح بخشیان در مسابقه جایزه بزرگ فارس              آغاز اردوی تدارکاتی تیم ملی سرعت و نیمه استقامت              مسابقات دوچرخه سواری پیست و جاده بانوان از دوشنبه در تهران آغاز شد.             

چهارشنبه 22 آبان 1398

کلام روز

نامگذاری سال 1398
رونق تولید
تایم تریل انفرادی

مسافت تايم تريل انفرادي


1-800 متر را قبل از استارت مسابقه در نظر گرفته تا ورزشكاران بتوانند خود را گرم نمايند بهتر است مسير تايم تريل به صورت رفت و برگشت باشد.

2- مسير مسابقه از هر 5 كيلومتر به 5 كيلومتر علامت گذاري شود.

و اگر مسیر مسابقه سر بالایی باشد از هر 1 کیلومتر علامت گذاری می کنیم.

3- در آخر خط پايان بايد علامت 1 كيلومتر و بعد از 1 كيلومتر مسافت هاي 50 -100-150-200-300- 500 متر به صورت معكوس از خط پايان اندازه گیری دقيق شده و توسط تابلو هاي كه ارتفاع ميله 2 متر و در طول و عرض 70×50 باشد علامت گذاري شود.

4- ليست استارت بايد به تمامي تيم ها و برگزار كننده تقديم گردد و زمان استارت هر نفر مشخص شود.

5- ليست استارت بايد طوري تنظیم شود كه دو ورزشكار از يك تيم پشت سر هم قرار نگيرند.

6- اگر در پرولوک و تایم تریل انفرادی زمان های ثبت شده 2 یا 3 دوچرخه سوار با هم مساوی شدند به زمانهای ثبت شده توسط تایم گیر ها مراجعه می کنیم.

7- 15 نفر آخر كه هميشه جز نفرات قوي هستند 2 دقیقه به 2 دقیقه استارت داده شوند. و ما قبلي ها 1 دقیقه به 1 دقیقه استارت داده شود.

8- در تايم تريل انفرادي پاداش زماني نداريم.

9- ورزشكار بايد طبق زمان اعلام شده در خط استارت آماده باشد

10- ورزشكار بايد 15 دقیقه مانده به استارت خود دوچرخه خویش را براي كنترل بياورد تا داوران كنترل را بعمل بياورند كه نحوه كنترل قبلا توضیح داده شده است.

11- استارت طبق قوانین usi انجام می شود. يعني اگر دستگاه نگهدارنده يا استارتينگ بلاگ وجود داشته باشد زمان هاي 50-30-20-10و 5-4-3-2-1 ثانیه با صداي بوق اعلام مي كند و دوچرخه سوار استارت مي كند و اگر دستگاه وجود نداشته باشد يك نفر داور نگهدارنده اين كار را انجام مي دهد و تنها وظیفه نگهدارنده نگاهداشتن دوچرخه سوار مي باشد نه اين كه در موقع استارت او را كشيده تا زودتر از موقع استارت نكند. و نمي تواند او را هل دهد و ورزشكار بايد با صدا ی رو استارتر شروع به مسابقه نمايد استارتر بايد خيلي دقيق باشد اگر دوچرخه سوار زودتر از موقع استارت نمود.استارتر مسابقه را متوقف نموده و آخرین اخطار را برای او اعلام می کند و در صورت تکرار از دور مسابقات حذف خواهد شد.در نبود دستگاه نگه دارنده استارتر موظف به شمارش معکوس می باشد.

12- يك داور با پرچم در روبروي استارتر ايستاده يك پرچم قرمز- و يك پرچم سبز كه پرچم قرمز عدم آماده بودن ورزشكار را اعلام مي كند و اگر پرچم سبز در بالا باشد يعني اين كه آماده است و مي تواند استارتر وظایف خود را انجام دهد.

13- نگهدارنده از اول تا آخر بايد يك نفر باشد.

14- نگهدارنده حق هل دادن يا نگه داشتن و مانع از استارت را ندارد.

15- در تايم تريل ورزشكار از يك شماره استفاده مي كند.


16- در تايم تريل انفرادی پرولوگ اگر دستگاه الكترونيكی وجود داشته باشد بايد چرخ جلو او 10 سانتی متر عقب تر از خط باشد و موقعي كه از خط عبور كرده زمان شروع به كار مي كند.

17- استارت حتي الامكان بايد از روي سكوي شيرجه شروع شود.

18- اگر فردي به موقع در استارت حاضر نباشد نفر ديگري بر روي سكو آماده حرکت باشد بايد نفر تاخير كننده از پائین توسط داور بدون زمان معكوس شمار و توسط نگهدارنده به مسير ادامه دهد ولي حق الويت استارت با كسي است كه بر روي سكوي استارت است زماني كه استارتر ثانيه هاي آخر را بر او مي شمارد.

19- در مسابقات جهاني و المپيك و كليه مسابقات زمان ها با يك صدم ثبت شود.

20- داوران بايد حداقل داراي 2 كرنومتر كه داراي 60 حافظه باشد در صورت امكان بهتر است قابل پرينتر باشد

21- نحوه عمل مسابقه يا روش مسابقه

22- اگر دوچرخه سواري توسط يك دوچرخه سوار ديگر گرفته شده باشد نبايد از خلا يا باد او استفاده نمايد.

23- اگر دوچرخه سواري پشتي دوچرخه سوار جلويي را گرفت بايد از 25 متر مانده به آن از فاصله 2 متر عرضي او عبور كند.

24- و دوچرخه گرفته شده تا 1 كيلومتر بايد فاصله 25 متر طولی را با دوچرخه سوار جلویی رعایت كند و اگر ورزشكار اين فاصله رعایت نكرد داور او را ملزم به اين كار مي كند در صورت عدول از اين قانون جريمه زماني طبق جدول usi خواهد شد و بعد از يك كيلومتري مي تواند دوباره از او رد شود.

25- ورزشكار نمي تواند به ديگري كمك كند حتي با هل دادن اگر هم تيمي و يا غير باشد كه توضیحات بيشتر در جدول جرايم داده شده

26- مي توانيم با قوانین خاص محل ها يا كيلومتر خاصي را براي غذا دادن اعمال كنيم.

27- در هر ماشین يك نفر داور و مربي و مدير تيم وجود دارد و نبايد در مسير موتور ماشین يا دوچرخه سوار باشد

28- ماشین بايد حداقل با 10 متر فاصله پشت سر دوچرخه سوار حرکت كند و نمي تواند از او سبقت بگيرد.

29- اگر فاصله دو ورزشكار نسبت به هم 100 متر شد ماشین جلويي بايد در كنار ايستاده و پشت سر ماشین دوچرخه سوار عقبي قرار گیرد. يعني دوچرخه سواري كه از پشت دوچرخه سوار جلويي را گرفته

30- ماشین ها نمي توانند موقعیت خود را ترك كنند تا زماني كه دوچرخه سواران از همدیگر 200 تا 50 متر فاصله بگيرند. ماشین مي تواند به پشت سر دوچرخه سوار جلويي رفته با فاصله 10 متر حرکت كند و اگر اين فاصله دوباره كمتر شد به پشت دوچرخه سواران برگردند.

31- مدیر یا مربی و مکانیسین تیم مي تواند طوقه يا دوچرخه، دوچرخه سوار را تعويض نمايد.

32- ماشین تيم در صورت نقص فني يا زمین خوردن نمي تواند او را براي جبران زمان در خلا خود بیاورد يا دست به آن وسیله باشد در اين صورت جريمه زماني يا ديسكاليفه خواهد شد.

33- در صورتیکه سرويس دهنده موتور باشد موتور فقط مجاز به تعويض طوقه و قطعات مي باشد و نمي تواند ورزشكار را تغذیه از نظر غذایی بكند. در صورت بودن قوانین خاص مسابقه می تواند به او آب بدهد.

34- مدیر یا مربی تیم در صورت امكان مي توانند از بلندگو براي راهنمايي دوچرخه سوار استفاده نمايند.
35- اگر ورزشكاري قبل از اعلام نتیجه ديسكاليفه شود بايد از مسابقه حذف شود.

36- اگر ورزشكاري بعد از اعلام نتیجه ديسكاليفه شود و جز 20 نفر باشد بايد از 20 نفر تنزل پيدا كرده و بعد از 20 نفر قرار گیرد تا جايزه نقدي به او تعلق نگيرد و از دور مسابقات حذف نمي شود.

37- بهتر است در منطقه تعبيه شده براي استارت هميشه حداقل 3 نفر آماده استارت باشند. و پشت سر هم به ترتیب رده بندی قرار گیرند.

38- نحوه چيدمان داوران در تايم تريل

39- 2 داور براي كنترل دوچرخه ولايسنس كارت

40- 2 داور براي امضا و كنترل شماره پيراهن و دوچرخه

41- نگهدارنده دوچرخه سوار يا دستگاه استارتينگ بلاگ

42- كمك استارتر

43- استارتر

44- داور محل دور زدن 2 نفر

45- داوران موتور سوار در مسير

46- داوران آخر خط 2 تايم گير – قاضي پايان خط – 3-كمك قاضي

47- بهتر است تايم گير ها داراي دو كرنومتر كه داراي حداقل 60 حافظه باشد و در صورت امكان داراي پرينت نيز باشد.

48- بدترين زمان براي ورزشكار محسوب مي شود كه توضیح داده شده و زمان ها را بر حسب صدم و دهم ثانيه محسوب مي كنيم.

49- اگر 3 داور تايم داشته باشيم بهتر است زمان وسطي را براي ورزشكار محاسبه كنيم.

50- در دوچرخه سوار به هر شكلي ممكن بايد از خط پايان با دوچرخه عبور كند در غير اين صورت اوت از مسابقه محسوب مي شود.

51- با ايجاد قوانین خاص اگر تايم تريل براي رده بندي باشد اگر دوچرخه سواری به خط پایان نرسد آن دوچرخه سوار در آخر رده بندی قرار می گیرد.

52- تايم گير ها و قاضي پايان بايد تا آخرين نفر در خط پايان حضور داشته باشند. برای تایم تریل انفرادی نتیجه تیمی داده می شود.

53- بعد از رده بندي و اعلام نتیجه و تاييد قاضي پايان مراسم اهلاء مدال شروع مي شود.

تاريخ  ارسال:چهارشنبه 28 تير 1391 - 09:01

تعداد بازديد: 13

کد:29023-1398    امكانات


  Free PageRank Checker

 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به فدراسيون دوچرخه سواری جمهوري اسلامي ايران می باشد.