FARSI | ENGLISH   www.CFI.ir


قمری:دیپلماسی ورزشی با حضور سلطانی‌فر شکل تازه‌ای گرفت              اردوی تدارکاتی تیم ملی استقامت و نیمه استقامت بانوان              اسدی سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری شد              پرتو آذر: مي خواهم در المپيك شركت كنم              قمری به همراه وزیر ورزش در سیستان و بلوچستان             

چهارشنبه 2 خرداد 1397

کلام روز

نامگذاری سال 97
حمایت از کالای ایرانی
تخلفات،جریمه ها واعتراضات

1-16 : بخش اول= تخلف

80-1-7: همه دوچرخه سواران باید کل قوانین را که توسط کمیته وپرسنل رسمی درهرزمان از مسابقات تدوین می شود بدانند هرشرکت کننده بایستی بداند که این موارد ورعایت آن ها منعکس کننده اخلاق ورزشکاری است .

استفاده از حرف های ناپسند یا نادرست کاملا ممنوع است و دوچرخه سواران در صورت استفاده از حرفهای زشت و ناپسند توسط کمیسر پنل جریمه می شود .

تخلفات شرح داده شده در این فصل توسط کمیته داوران طبق قسمت 2 در کتاب قانون حاضرتدوین شده است .81-1-7: دخالت شخص سوم

مدیران تیم، والدین ودیگرافرادی که همراه دوچرخه سوار هستند حق دخالت در کارتیم یا رقابت کننده گان را ندارند.2-16 . بخش دوم= جریمه ها- جریمه امتیازی

82-1-7: امتیاز منفی درهربخش از مسابقه تعیین شده است

83-1- 7 : هرگونه کمکی از خارج که به برگرداندن تعادل دوچرخه سوار کمک کند چه به بدن او چه به دوچرخه اش باشد (بجزتایر) یک امتیاز منفی دارد

084-1-7 : تماس پدال یا گارد زنجیر با زمین یا مانع یک امتیاز منفی دارد

85-1-7 :گذشتن از زمان حداکثری2دقیقه 30 ثانیه برای هر15ثانیه اضافی یک امتیاز منفی

86-1-7 : دوچرخه سواری روی نوارها ویا زیر آنها بلند کردن نوارها وپاره کردن آنها وفلش های محدوده کنند، هرقسمت(5امتیاز) محور چرخ ها وومحورهای طولی دوچرخه ملاک این امتیاز دهی می باشد.

87-1-7 :ورود به دروازه مربوط به یک رده سنی دیگرتا جا انداختن یک دروازه یا یک فلش مربوط به رده سنی خودرکابزن یا رعایت نکردن ترتیب طی کردن مراحل وفلش هایی که باید طی شوند5امتیازمنفی دارد

88-1-7 :نگه داشتن دوچرخه بغیراز حالتی که فرمان دوچرخه در دست دوچرخه سوارباشد5امتیازمنفی دارد

89-1-7 :قرار دادن هر دوپا همزمان روی زمین یا مانع(5امتیاز)منفی دارد

90-1-7 :خروج چرخ جلویی از دروازه ورودی مثلا زمانی که ورود تمام شده ومحورچرخ جلو از دروازه دوباره خارج می شود (5امتیاز) منفی دارد.

91-1-7 : قرار گرفتن هردوپا دریک طرف زمانی که یک پا روی زمین است (5امتیاز) منفی دارد

92-1-7 :افتادن مثلا بخشی ازبالای بدن یا باسن در تماس با زمین قرار گرفته زمین یا روی مانع بشیند (5امتیاز) منفی دارد.

93-1- 7 : زمانی که حداکثر5 خطا صورت می گیرد دوچرخه سوار باید این بخش را ترک کند.

94-1-7 :بدون وارد شدن به مرحله، نوشتن امتیازات منفی روی کارت امتیازات ممنوع است.

95-1-7 : تماس دست با زمین یا موانع درصورتی که رکابزن فرمان را در دست نداشته باشد . پنج امتیاز منفی می گیرد.جریمه های تکمیلی

علاوه براین جریمه ها که دربند82-1-7آمددر کتاب قانون موجود جریمه های زیر نیز به صورت تکمیلی برای دوچرخه سواران لحاظ می شود

96-1-7 : هردقیقه تاخیر ووقفه در شروع 1 امتیاز منف
ی
97- 1-7 : کمک خواستن ازهواداران(10امتیاز منفی)

98-1-7 :از دست دادن یا گم کردن کارت امتیاز یا حذف یک بخش(10امتیاز منفی)

99-1-7 :رفتارهای غیرورزشی(10امتیاز منفی)

100-1-7 : درکل رقابت ها در صورت پرش های بیش از از3باردر2بخش(دیسکالیفه)

101-1-7 : ترک کردن یا میان بر رفتن درهر حوزه (دیسکالیفه)

102-1-7 : ترک محل رقابت(دیسکالیفه)

103-1-7 :تغییرپیکربندی (تغییر وضعیت) درهر بخش (دیسکالیفه)

104-1-7 : صدمه دیدن وادامه مسابقه بدون توجه به توصیه پزشک (دیسکالیفه)

105-1-7: دیگر جرایم را تنها نمایندگان فنی با در توافق کمیته ها تنظیم کرده یا اضافه می کنند

106-1-7 : هر دوچرخه سوار که از زمان پیش فرض فراتر رود به هردقیقه اضافی نیم امتیاز منفی می گیرد.

107-1-7 : هر شرکت کننده در صورت تجاوز از زمان پیش فرض از دسته بندی خارج می شود

108-1-7 : عدم توجه به قوانین وعدم پوشیدن کلاه(10امتیازمنفی )

109-1-7: عدم توجه به قانون در رابطه با تعداد شماره پیراهن یا بدنه (10امتیاز منفی)دیگرجریمه ها

110-1-7 : کمسیرپنل ممکن است بدون درنظرگرفتن اطلاعات مقررشده در بخش های 1و12قوانین Uci، که در مقابل رقابت کننده ی که یکی از تخلفات ذکرشده را مرتکب شده است، جوابگو باشد.اخطاررسمی

111-1-7 : یک رقابت کننده ممکن است به علت یک سوء رفتار مشخص، یک اخطار رسمی دریافت کند اولین اخطار صادرشده به یک رقابت کننده در یک رخداد، جریمه مشخص را به جز اطلاع رسانی هشداردربرندارد،هر چند صدور اخطار مشابه بعدی، یاهرقانون شکنی دیگری درهمان روز، به عدم صلاحیت رقابت کننده از رخداد ختم می شود .

یک اخطار باید در لیست نتایج وبرروی مانیتورها نمایش داده شود ودیسکالیفه شدن یک رقابت کننده را نشان می دهد .

112-1-7: یک رقابت کننده ممکن است دیسکالیفه شود ودرنتیجه از شرکت مجدد درآن دسته رقابت ها که تخلف درآن روی داده ویا درکل رخدادها منع شود .

دیسکالیفه یک متخلف از آغاز رقابت ها

رد صلاحیت یک رقابت کننده

113-1-7: کمسیر پنل باید بصیرت حذف یک متخلف را از آغاز رقابت ها به دلیل تخلف علیه قوانین تهیه شده دراین آیئن نامه داشته باشند.

114-1-7:Uci ممکن است با رای ونظر خود وبه دلیلی، برای مدتی مجوز رسمی یک دوچرخه سوار را برای رقابت دریک رخداد تریال به تعلیق درآورده ویا به طور دائم فسخ کند .قانون شکنی های زیربه وقفه رقابت کننده می انجامد :

a) رقابت تحت اسم نادرست

b) استفاده از اطلاعات نادرست مربوط به سن،رده یا موضوعات دیگردرزمان ثبت نام،جهت به دست آوردن برتری غیرمنصفانه ونادرست

c) هم پیمان شدن با یک یاچند دوچرخه سواربرای تعیین قبلی نتیجه هر رقابت

(dپیشنهاد،دادن ویاگرفتن رشوه یاهرمشوقی دیگری به منظور تاثیر درنتیجه مسابقه به رقابت کننده ها، داوران، مقامات وناظران رقابت.

(eورود خودسرانه به رقابت ،یا راندن دوچرخه ای که خارج از قوانین مسابقه است

f) تغییر مشخصات دوچرخه، بعد از بازرسی ومعانیه که به تخلف از قوانین رقابت می انجامد

q) به کارگرفتن هرنوع تمرین نادرست، بدرفتاری یا اقدام خسارت آوربه مسابقه یا ورزش تریال ، خواه مربوط به رخداد مشخصی باشد یا نباشد

115-1-7: دوچرخه سواران درقبال رفتار خانوادهایشان، مسئولین و تیمشان هرشخص دیگری واسپانسر که در رقابت یا رخداد تریال حاضر باشند، مسئول وجوابگو می باشند .

هرسوء رفتاری که از نظر یک کمسیر یارئیس مسابقه از طرف هرشخصی سربزند، به سلب صلاحیت یا تعلیق رقابت کننده ها ویا حذف اشخاص متخلف از محل رقابت می انجامد.
بخش 3- 16اعتراضات

116-1-7) تنها، رقابت کنندگان یا نمایندگان قانونی آنها قادر به اعتراض هستند

117-1-7) فرصت یک اعتراض بهتراست30دقیقه بعداز پایان آخرین رقابت کننده از گروه خود باشد

118-1-7)اعتراضات جمعی، اعتراض درمقابل وقت کشی یا اعتراض درمقابل تصمیمات کمیسرپنل مورد قبول واقع نمی شود.

119-1-7) داوران اصلی بعد از مشورت وهمفکری با کمیسرپنل در خصوص اعتراضات ارائه شده تصمیم می گیرند.

تاريخ  ارسال:چهارشنبه 15 شهريور 1391 - 14:48

تعداد بازديد: 255

کد:29439-1397    امكانات


  Free PageRank Checker

 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به فدراسيون دوچرخه سواری جمهوري اسلامي ايران می باشد.