FARSI | ENGLISH   www.CFI.ir


قمری:دیپلماسی ورزشی با حضور سلطانی‌فر شکل تازه‌ای گرفت              اردوی تدارکاتی تیم ملی استقامت و نیمه استقامت بانوان              اسدی سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری شد              پرتو آذر: مي خواهم در المپيك شركت كنم              قمری به همراه وزیر ورزش در سیستان و بلوچستان             

چهارشنبه 2 خرداد 1397

کلام روز

نامگذاری سال 97
حمایت از کالای ایرانی
گفت وگوبا قهرمان دوچرخه سواري بانوان آسيا
فروزان عبدالهی: آرزويم كسب سهميه المپيك است

اين روزها موفقيت زنان ايران درعرصه هاي مختلف جهاني موج مي زندوآنهاقله هاي رفيع افتخار رايكي پس از ديگري فتح مي كنند."فروزان عبدالهي" يكي از اين بانواني است كه درسن 17 سالگي توانسته دردوچرخه سواري زنان بدرخشد ومدال طلاي 2كيلومتروبرنز 500مترآسيا راكسب كند.
اواصليتش خوزستاني است ودوچرخه سواري را از 14سالگي به صورت حرفه ای آغازكرده وهم اكنون نيزخودرا براي مسابقات بزرگسالان آسيا آماده مي كند.
بافروزان عبدالهي، قهرمان ارزنده دوچرخه سواري بانوان آسيا گفت وگويي انجام داده ايم كه مي خوانيد.

خانم عبدالهي، شما به تازگي درمسابقات دوچرخه سواري بانوان كاپ آسيا درمسافت دوكيلومتر قهرمان شدي ودر500مترهم برنزگرفتي ،سطح رقابت هاراچطورديدي؟
سطح مسابقات خيلي بالابودو دوچرخه سوارهايي كه در اين مسابقات حضور داشتنداز آمادگي خوبي برخورداربودند،درنخستين مرحله رقابت هاباتوجه به تايم گيري كه شد به مرحله نهايي صعود كردم ودرروزفينال هم توانستم مدال طلا كسب كنم ،البته بازي هاي كاپ آسيااولين تجربه ام بود كه درپيست چوبي پا مي زدم و مسابقاتي هم كه پيش رو داريم درپيست چوبي برگزارخواهدشد.

نزديك ترين مسابقه اي كه پيش رو داري چه رقابت هايي است؟
نزديك ترين مسابقات ام قهرماني آسياست كه دي ماه درژاپن برگزارمي شود وخود را براي آن مسابقات آماده مي كنم .

اردوهايتان شروع شده ؟
بله،دومرحله درتهران بود امامرحله سوم دراهواز است چون هوا سردشده تمرين كردن درتهران سخت بود.
چند سال است كه دوچرخه سواري مي كني؟
حدود سه سال و9ماه است كه كه به صورت حرفه اي دوچرخه سواري مي كنم و17سال هم سنم است.

شما دراين دوره ازمسابقات مي خواهي دررده بزرگسالان بانوان آسيا شركت كني ،فكرمي كني بتواني دراين گروه مدال كسب كني؟
مسابقات بزرگسالان آسيا بارده جوانان خيلي فرق دارد، تايم ها پايين ورقيب ها خيلي قوي ترند، چون ازرده جوانان به بزرگسالان آمده ام ،يك مقدارسخت است كه بتوانم درسالهاي اول خودم رانشان دهم ، پيشرفتم يك مقدارزمان براست.اميدوارم دراين مسابقات نيزبتوانم خوب پابزنم وعنوان هاي خوبي كسب كنم ،ولي از لحاظ مدال يك مقدارسخت است ،چون رقابت هاي بانوان دررده سني بزرگسالان سطح بالايي دارد وتايم گيري ها در سطح هزارم ثانيه تعيين مي شود كه نفربرترچه كسي است.

آياركود شما دررده جوانان با ركوردهاي بزرگسالان زيادفاصله دارد؟
ركوردگيري ها درماده هاي مختلف متفاوت است، ولي با تمرين كردن اين فاصله ها جبران مي شودالبته ماده هاي ديگري هم داريم كه تايم گيري نيستندوبه صورت گروهي است كه اميد ما براي كسب مدال درآنهابيشتر است.

روزانه چند نوبت تمرين مي كني ؟
زمان تمرينات متفاوت است ،بستگي به نوع تمرين دارد، هوازي باشديااينتروال، معمولاحداكثرتمرينات ما 4تا5ساعت است اما ماكزيمم تمريني كه درجاده انجام مي دهيم 4يا پنج ساعت است .

رشته تخصصي شما دررشته دوچرخه سواري چيست ؟
رشته تخصصي ام استقامت است،به رده بزرگسالان هم كه آمدم دررشته هاي سه كيلومتر واسكرچ دوچرخه سواري مي كنم .

چه انگيزه اي باعث شدكه دوچرخه سواري راانتخاب كني؟
دوچرخه سواري رشته پرنشاطي است وآدم را به سمت خودش جذب مي كند،اين باعث شد، دوچرخه سواري راتاقهرماني ادامه دهم ،اگر يك روز دوچرخه سواري نكنم احساس ناراحتي مي كنم البته اوايل به صورت تفريحي دوچرخه سواري مي كردم .

نخستين مسابقه اي كه شركت كردي چه مقامي كسب كردي؟
اولين مسابقه ام رقابت هاي قهرماني استان بود ،تايم گيري كه شد مسئولان رقابت هاوقتي تايم مرا ديدندمتوجه شدندتايم هايم خيلي به زمان مسابقات نزديك است، برايم تمرين گذاشتند،پس از يك ماه تمرين به مسابقات قهرماني كشور اعزام شدم وتوانستم مدال طلا كسب كنم.

چه سالي به تيم ملي دوچرخه سواري بانوان دعوت شدي؟
سال 92 عضو تيم ملي دوچرخه سواري بانوان شدم ،اكنون براي چهارمين بارهم هست كه دراردوحضور دارم.

سقف آرزوي شما دردوچرخه سواري تاكجاست؟
آرزويم كسب سهميه براي المپيك بعدي است تابتوانم درآنجاپابزنم چون تازه ازرده جوانان به بزرگسالان آمده ام به المپيكي كه پيش رو داريم زياداميدوار نيستم.

چرافكرمي كني كه نمي تواني براي المپيك ريو سهميه كسب كني؟
چون رده سنيم تغييركرده وازجوانان به بزرگسالان آمده ام، كارم خيلي سنگين ترشده ،سطح دوچرخه سواري جوانان با بزرگسالان خيلي اختلاف دارد اميدوارم درمسابقاتي كه براي المپيك ريو،قهرماني جهان وآسيا پيش رو دارم بتوانم موفق عمل كنم.

بهترين مربي كه درقهرماني شما نقش داشته چه كسي بوده ؟
آقاي چايچي .

الگوي شما دررشته دوچرخه سواري چه كسي بوده ؟
شخص خاصي نبوده ،من پشتكاروانگيزه را براي خودم الگو قراردادم كه آن را هم از مادرم به ارث بردم چون اوورزشكار بوددرواقع انگيزه اي كه دراين رشته به جايي برسم ازمادرم به ارث بردم.

اگردوچرخه سوارنمي شدي سراغ چه رشته اي مي رفتي ؟
قبل ازدوچرخه سواري بدمينتون ومدتي هم شنا واسكيت كارمي كردم ،اگر دوچرخه سوارنمي شدم بازهم دوچرخه سواري را انتخاب مي كردم.

آيا دوچرخه سواري رشته پرهزينه است؟
بله،رشته دوچرخه سواري دربعدقهرماني واقعا پرهزينه و نيازمند كمك مالي است، چون خانواده تاحدودي مي تواندنيازت را برطرف كند، اگر بخواهي درسطح قهرماني كاركني هزينه هاي مالي اش خيلي زياداست.

قيمت يك دوچرخه قهرماني چقدر است؟
قيمت دوچرخه هاي خيلي خوب از 3يا4ميليون تومان به بالاست .

آيادوچرخه سواري رشته سختي است؟
بله ، رشته سختي است، رشته اي نيست كه فردبه خاطر امتياز بتواند عنواني را كسب كند،رقابت سرثانيه هاست وبه تلاش و پشتكارخيلي طولاني نياز دارد،دريك ماه و يك سال نمي شود دراين رشته موفق شدومدت زمان طولاني براي پيشرفت نيازدارد.

فكرمي كردي روزي بتواني در دوچرخه سواري قهرمان آسيا شوي؟
در آرزوهايم اين را داشتم ،اما فكر نمي كردم هرچقدر جلوتربروم پشتكاروانگيزه ام بيشترشود، فكرمي كردم تا يك جايي برسم خسته مي شوم ولي هرچه جلوترمي روم انگيزه ام بيشتر مي شود ودوست دارم به قهرماني هاي بيشتري برسم.

چندساله بودي كه دوچرخه سواري رابه صورت حرفه اي شروع كردي؟
14 ساله بودم كه دوچرخه سواري را به صورت حرفه اي شروع كردم .

درچه مقطعي تحصيل مي كني ؟
دانشجوي رشته تربيت بدني هستم .

آيا ازدوچرخه سواري درآمدي هم داري؟
خير،به آن صورت درآمدي ندارد.

وضع دوچرخه سواري بانوان ايران درمقايسه با سايركشورها چگونه است؟
درمسابقاتي كه حضور داشتم ،پشتكاروانگيزه بچه ها واقعا عالي است، باتمام وجود براي مسابقات،تمرينات وپازدنشان وقت مي گذارند،ولي يك مقداربه توجه نياز دارندومسئولان به دوچرخه سواري بانوان بيشتربها بدهند، ممكن است ما يكي دوسال نتوانيم مدال بگيريم ولي پيشرفت چشمگيري داريم دوچرخه سواري رشته اي نيست كه درمدت زمان كم، بتوان نتيجه گرفت..

مشوق اصلي شما دراين رشته چه كسي بوده است ؟
مربيم آقاي حسين سالمي بودند ايشان علاوه براين كه مرابه دوچرخه سواري آوردندچندماهي هم كه بامن تمرين كردندكه توانستم به مسابقات قهرمان كشوري بروم.

دوچرخه سواري آسيب هم داردبيشترچه قسمت هايي از بدن آسيب مي بيند؟
به آن صورت آسيب نداردفقط هنگام تمرين درجاده است كه كه سلامتي آنهاراتهديدمي كندمثل زمين خوردن ويا خودروهاي عبوري كه ممكن است احتياط نكنند ودوچرخه سوارها رازيربگيرند.

درليگ دوچرخه سواري بانوان عضوكدام تيم هستي؟
عضوباشگاه سورن هستم.

آياوضع قرادادهاي ليگ خوب هست؟
بله،خوب است .

اوقات فراغت خود راچگونه مي گذراني ؟
بيشتردوچرخه سواري مي كنم ،چون تمام فكروذكروتفريحم دوچرخه است .

بهترين مسابقه اي كه برنده شدي كدام مسابقه بوده ؟
رقابت هاي قهرماني كشور بود كه آن زمان تصادف كرده وآسيب ديده بودم باوجودآن آسيب ديدگي به مسابقه اعزام شدم وتوانستم همه رقباي خودرا پشت سربگذارم ومدال طلابگيرم ،آن مدال برايم خيلي ارزش داشت .

تلخترين مسابقه ات كدام بازي بوده ؟
تلخ ترين خاطره ام مسابقات قهرماني آسيا بود،نمي دانم كم تجربگي يا ترس بودكه باعث شديك قسمت رانتوانتم خوب پابزنم وجندنفرسريع فراركردندمراجاگذاشتند،،هنوزهم تواين فكرم است كه چرا آن موقع نتوانستم آنجا را خوب بروم.

اهل كتاب خواني هستي ؟
خير، زياداهل كتاب نيستم .

ميانه ات باهنرهايي مثل سينما وتلويزيون چگونه است ؟
خوب است ولي خيلي زيادفيلم تماشانمي كنم.

يك دوچرخه سوارخوب بايدچه ويژگي هايي داشته باشد؟
اول بايدصبروپشتكارداشته باشدچون دوچرخه سواري رشته اي نيست كه درمدت زمان كم بتوان نتيجه گرفت خيلي بايدتمرين كني تابتواني موفق شوي.

تاكنون چه مقام هايي كسب كردي؟
مقام داخلي زياددارم ولي دررقابت بين المللي رقابت هاي كاپ آسيادرهندوستان توانستم در2كيلومترمدال طلا و در500مترهم مدال برنزكسب كنم.

خانواده درپيشرفت شماچه اندازه نقش داشته؟
تااينجا هم كه آمدم مديون خانواده هستم.چون امكانات مالي وابزاري راخانواده ام برايم تهيه كردندووپشتوانه ام بودندكسي ازاين لحاظ مراحمايت نكرده است.

چه پيشنهادي براي جوانها وبانواني كه مي خواهنددوچرخه سواري كنندداري؟
به نظرمن دوچرخه سواري درسطح تفريحي بهترين رشته است اما كساني كه مي خواهنداين رشته را درسطح قهرماني شروع كنند، انتظارنداشته باشندكه زودازاين رشته نتيجه بگيرند،دوچرخه سواري رشته اي است كه درمدت زمان طولاني خودش رانشان مي دهد با يك يا دوماه تمرين نمي توان نتيجه گرفت بايدپشتكارداشته وتمام تمركز وفكرت را براي تمرين بگذاري.

رحمان احمدي

تاريخ  ارسال:شنبه 19 دي 1394 - 08:31

تعداد بازديد: 340

کد:33796-1397    امكانات


  Free PageRank Checker

 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به فدراسيون دوچرخه سواری جمهوري اسلامي ايران می باشد.