FARSI | ENGLISH   www.CFI.ir


مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی کشور در مشهد برگزار شد              در جلسه وزیر ورزش و وجوانان با روسای فدراسیونهای ورزشی دکتر سلطانی فر از سمیه یزدانی تقدیر کرد             مدیر روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت.              کاپ و مدال های افتخارآفرینان دوچرخه سواری در موزه کمیته ملی المپیک              قمری: مربی ژاپنی ماهیانه ۱۰ هزار یورو هزینه دارد             

پنجشنبه 31 مرداد 1398

کلام روز

نامگذاری سال 1398
رونق تولید

قوانین اصلاح شده مسابقات پیست2017

نویسنده :محمدرضا صفاپور
رییس کمیته داوران فدراسیون دوچرخه سواری
قوانین مورد اجرای پیست از تاریخ 14/10/2016
قوانین کلی:
3.2.003-
استفاده از عینک براق زمان انتظار برای مسابقه در کنار ورودی پیست ممنوع میباشد. تنها زمانی که ورزشکار به پیست وارد شد مجاز به استفاده از آن خواهد بود. در صورت رعایت نکردن قانون فوق 200 فرانک سوئیس برای فرد خاطی در نظر گرفته خواهد شد.


3.2.004-
در صورتیکه ورزشکار به دور بعدی راه پیدا کند حتماً باید در راند بعدی در مسابقه حاضر شود در غیر اینصورت اخراج خواهد شد.
3.2.021-
حوادث قابل قبول
-زمین خوردن درست(غیر عمد)
-پنچر کردن
-شکستن یکی از اجزاء دوچرخه
اسپرینت
3.2.031-
مسابقه اسپرینت باید حداقل به شکل زیر صورت گیرد:
-حداقل 8 دوچرخه سوار شرکت نماید.
-دور مقدماتی زماتی 200 متر متحرک صورت میگیرد.
-¼ فینال به صورت مستقیم( تک حذفی) صورت میگیرد.
-( 8 نفر منتخب زمانی به روش U چیدمان می شوند)
-½ فینال به صورت 3 راندی صورت میگیرد.
- فینال سوم و چهارمی اول و اول دومی به صورت 3 راندی صورت میگیرد.

3.2.033-
در مسابقات قهرمانی جهان و کاپ جهانی 28 نفر از دور مقدماتی به دور بعدی راه پیدا میکنند. بغیر از این مسابقات طبق قانون 3.2.050 مسابقه 16 نفر یا 8 نفر به دور بعد راه پیدا میکنند.

تعقیبی تیمی
3.2.083-
در دور مقدماتی 2 تیم هم زمان بصورت تعقیبی در پیست قرار میگیرند. با توجه به جلسه مدیران تیم ها نوبت آنها مشخص میشود.
1کیلومتریا 500 متر
3.2.106-
در دور مقدماتی دو دوچرخه سوار در پیست قرار گرفته و مسابقه میدهند. 8 نفر از بهترین دوچرخه سواران به دور بعد راه پیدا میکنند. در فینال مسابقه هر دوچرخه سوار به تنهایی در پیست قرار میگیرد.
مسابقه به شکل زیر انجام میگیرد:
-دور مقدماتی برای انتخاب 8 نفر.
-فینال
پوینتریس
3.2.118-
امتیاز اسپرینت ها به این شکل است: نفر اول 5 امتیاز، نفر دوم 3 امتیاز، نفر سوم 2 امتیاز و نفر چهارم 1 امتیاز. تنها در اسپرینت پایانی امتیاز اسپرینت دوبل و به این شکل خواهد بود: نفر اول 10 امتیاز، نفر دوم 6 امتیاز، نفر سوم 4 امتیاز و نفر چهارم 2 امتیاز.
کایرین
3.2.134-
دوچرخه سواران در یک مسابقه تقریبی 1500 متری که از این مسافت 3 دور آن(پیست 250 متری) پشت موتور انجام میشود، در اسپرینت پایانی مسابقه میدهند. در دیگر پیست ها(بزرگتر از 250 متری) موتور 750 متر قبل از خط پایان پیست را ترک خواهد کرد.(درپیست 33/333 آزادی، 5/2 دور با موتور و5/2 دور رقابت ورزشکاران)

3.2.137-
موتور سوار در خط اسپرینت حرکت خواهد کرد. زمان شروع، سرعت موتور 30 کیلومتر در ساعت و زمان ترک کردن پیست(خط تعقیبی روبروی جایگاه در پیست 250متری) 50 کیلومتر خواهد بود. این سرعت برای تمام رده ها و جنسیت ها یکسان خواهد بود.
رویه انجام مسابقه:
3.2.139-
مسابقه زمانی آغاز خواهد شد که موتور به خط تعقیبی میرسد. در خط استارت دوچرخه سواران با توجه به انجام قرعه که قبلاً صورت گرفته شده است، در مکان خود مستقر و به محض استارت در پشت موتور مستقر میشوند. نهایتاً تا 1 دور هر دوچرخه سوار باید در محل خود(پشت موتور) مستقر شود. در غیر این صورت مسابقه قطع، دوچرخه سوار و یا دوچرخه سواران خاطی از مسابقه خارج و مسابقه با توجه به قرعه قبلی استارت خواهد شد.
زمانی که دوچرخه سوار و یا دوچرخه سوارانی از طوقه جلو موتور که به زمان بیرون رفتن از پیست فرا نرسیده است، رد شوند، مسابقه قطع و دوباره بدون دوچرخه سوار و یا دوچرخه سواران خاطی استارت مجدد خواهد شد.

تیم اسپرینت
برگزاری مسابقات
3.2.145-
این مسابقه به 3 صورت در مسابقات ورد کاپ، قهرمانی جهان و المپیک انجام میشود:
1- در دور مقدماتی 8 تیم با توجه با تایم کسب شده به دور بعد راه پیدا میکنند.
2- در راند اول مسابقه 8 تیم انتخاب میشوند و به شکل زیر مسابقه میدهند:
-تیم اول زمانی با تیم پنجم زمانی
-تیم دوم زمانی با تیم ششم زمانی
-تیم سوم زمانی با تیم هفتم زمانی
-تیم چهارم زمانی با تیم هشتم زمانی
3- فینال
4 تیم برتر زمانی راند اول به دور بعد راه پیدا کرده وبا توجه به زمان کسب کرده، تیم اول و دوم زمانی برای فینال و تیم سوم و چهارم زمانی برای مقام سوم و چهارم رقابت میکنند.
تیمهای پنجم تا هشتم با توجه به زمان کسب کرده در راند اول در رده بندی قرار میگیرند.
3.2.146-
تنها در مسابقات المپیک:
تیمهای پنجم تا هشتم به صورت زیر مسابقه خواهند داد:
تیم های پنجم و ششم برای کسب مقام پنجم و ششم و تیم های ششم و هفتم برای کسب مقام هفتم و هشتم مسابقه خواهد داد.
3.2.153-
در مسابقه تیم اسپرینت در زمان عوض کردن طوقه جلو دوچرخه سوار پشتی در زمان عبور از خط تعقیبی باید عقب تر از طوقه جلو دوچرخه سوار جلویی باشد و دوچرخه سوار جلویی باید حداکثر تا 15 متر پس از خط تعقیبی از لاین اسپرینت(خط قرمز) بالاتر باشد.
هل دادن یکدیگر در تمام مسابقات از جمله در تیم اسپرینت ممنوع است.


مدیسون
3.2.156-
برنده مسابقه با توجه به امتیازات مشخص میشود.
3.2.160-
در مسابقات قهرمانی جهان از هر 10 دور یک خط امتیازی وجود خواهد داشت. مسافت مسابقه برای بزرگسالان آقایان 50 کیلومتر، 30 کیلومتر برای بانوان بزرگسالان، 30 کیلومتر برای آقایان جوانان، 20 کیلومتر برای بانوان جوانان خواهد بود.
3.2.161-
هر تیم در هر اسپرینت به شکل زیر امتیاز خواهند گرفت:
تیم اول 5 امتیاز، تیم دوم 3 امتیاز، تیم سوم 2 امتیاز و تیم چهارم 1 امتیاز. امتیاز پایانی دوبل خواهد بود یعنی تیم اول 10 امتیاز، تیم دوم 6 امتیاز، تیم سوم 4 امتیاز و تیم چهارم 2 امتیاز.
هر دور مثبت 20 امتیاز و هر دور منفی 20- امتیاز برای تیم مورد نظر خواهد داشت.
چنانچه مسابقه تحت شرایطی متوقف شود به ترتیب زیر تمیم گرفته خواهد شد:
آقایان بانوان آقایان جوانان بانوان جوانان

توقف مسابقه قبل از 20 کیلومتر 10 کیلومتر 10 کیلومتر 8 کیلومتر استارت مسابقه از اول
توقف مسابقه بین 40-20 کیلومتر 25-10 کیلومتر 25-10 کیلومتر 15-8 کیلومتر استارت از دور باقیمانده با احتساب امتیازات قبلی
توقف مسابقه بعد از 40 کیلومتر 25 کیلومتر 25 کیلومتر 15 کیلومتر مسابقه تمام با احتساب امتیازات تا آن زمان

اومنیوم
اومنیوم مسابقه ای است شامل 4 مسابقه به شرح زیر با تعداد دوچرخه سواران مجاز طبق قانون 3.1.009 که در یک روز انجام میگیرد:
1- اسکرچ
-10 کیلومتر برای آقایان بزرگسالان
-5/7 کیلومتر برای بانوان بزرگسالان
- 5/7 کیلومتر برای آقایان جوانان
-5 کیلومتر برای بانوان جوانان
2- مسابقه تمپو
-10 کیلومتر برای آقایان بزرگسالان
-5/7 کیلومتر برای بانوان بزرگسالان
-5/7 کیلومتر برای آقایان جوانان
-5 کیلومتر برای بانوان جوانان
3- دور حذفی
4- پوینتریس
-25 کیلومتر برای آقایان بزرگسالان
-20 کیلومتر برای بانوان بزرگسالان
-20 کیلومتر برای آقایان جوانان
-15 کیلومتر برای بانوان جوانان
رنکینگ
3.2.250-
امتیازات برای 3 رشته اول برای هر ورزشکار به شکل زیر محاسبه خواهد گرفت:
نفر اول 40، نفر دوم38، نفر سوم 36 و......
نفر پایین تر از بیست و یکم تنها 1 امتیاز خواهد گرفت.
3.2.251-
قبل از مسابقه پوینتریس اومنیوم امتیازات محاسبه و سپس امتیازات پوینتریس به آن امتیازات اضافه خواهد شد.
در صورتی که ورزشکاری مسابقه اسکرچ و تمپو را بدلیل زمین خوردن و نقص فنی در 1 کیلومتر پایانی تمام نکند امتیاز نفر آخر را دریافت خواهد کرد.
چنانچه ورزشکاری توسط گروه اصلی از پشت گرفته شود باید از پیست خارج شود و داوران با توجه به تعداد ورزشکاران موجود در پیست در زمان خروج این ورزشکاران تصمیم خواهند گرفت.
در صورتیکه در مسابقه پوینتریس ورزشکاری بدلیل نقص فنی در کیلومتر پایانی نتواند مسابقه را تمام کند با توجه به تعداد نفرات موجود که مسابقه را به اتمام رسانده اند نفر آخر اسپرینت پایانی محاسبه خواهد شد.


مسابقه تمپو
3.2.259-
مسابقه تمپو مسابقه ای است که با توجه به تعداد دورها و مقام های ورزشکاران در هر دور رتبه بندی میشود.
برگزاری مسابقه
3.2.260-
تقریباً بجز موارد خاص مسابقه تمپو همان مسابقه پوینتریس است و قوانین آن حاکم بر مسابقه تمپو خواهد بود.
3.2.261-
پس از پایان 5 دور از شروع مسابقه هر دور خط پایانی وجود خواهد داشت( خط امتیازی از دور پنج شروع می شود) پس از پایان 4 دور زنگ به صدا در خواهد آمد و شروع دورهای دارای امتیاز را اعلام خواهد کرد.
3.2.262-
نفر اول هر خط 1 امتیاز خواهد گرفت. آخرین دور هم شامل این دورها خواهد بود. نفری که 1 دور مثبت بگیرد 20 امتیاز خواهد گرفت.
دوچرخه سواری که توسط گروه اصلی گرفته شود باید بلافاصله پیست را ترک نماید. امتیازات آن ورزشکار در هنگام خروج از پیست خواهد سوخت و محاسبه نخواهد شد. رنکینگ نفرات با توجه به تعداد نفرات موجود در پیست محاسبه خواهد شد.
رویه انجام مسابقه
3.2.263-
قبل از استارت نیمی از ورزشکاران بالای پیست در کنار نرده و نیمی دیگر در قسمت پایین پیست در لاین اسپرینت قرار خواهند گرفت.
3.2.264-
مسابقه آغاز و پس از دور مارشال مسابقه اصلی آغاز خواهد شد.

تاريخ  ارسال:چهارشنبه 3 آبان 1396 - 08:41

تعداد بازديد: 1411

کد:85008-1398    امكانات


  Free PageRank Checker

 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به فدراسيون دوچرخه سواری جمهوري اسلامي ايران می باشد.