کردستان

احمدی رییس هیات کردستان شد

مجمع انتخابات ریاست هیات دوچرخه سواری استان کردستان، ظهر روز چهارشنبه 25 دی ماه در سنندج برگزار شد و طی آن بهمن احمدی به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.