موسوی سمیه

سرپرست نایب رییسی بانوان

دکتر رسول اسدی

رییس فدراسیون

حمید عطااللهی

دبیرکل فدراسیون

جواد دوستی

عضو هیات رییسه