محمدرضا اسدی آشنا آباد

رئیس هیات دوچرخه سواری آذربایجان غربی

رسول هاشم کندی

رئیس هیات دوچرخه سواری آذربایجان شرقی