ابراهیم فیروزی

رییس سازمان لیگ

شیما قنادی

مدیر کمیته پزشکی

حمید عطااللهی

دبیرکل فدراسیون

حامد قاسمی عارف

سرپرست کمیته روابط عمومی

محمود وفایی

مدیرتیم های ملی

علی عبدل زاده

مدیر کمیته روابط بین الملل

محمدرضا صفاپور

مدیر کمیته داوران