علی خسروی منش

سرپرست کمیته همگانی

شیما قنادی

مدیر کمیته پزشکی

حمید عطااللهی

دبیر فدراسیون

حامد قاسمی عارف

سرپرست کمیته روابط عمومی

محمود وفایی

مدیرتیم های ملی

علی عبدل زاده

مدیر کمیته روابط بین الملل

محمدرضا صفاپور

مدیر کمیته داوران