اضافه شدن روانشناس به کادر فنی تیم های ملی

با تایید فدراسیون دوچرخه سواری یک روانشناس به کادر فنی تیم های ملی اضافه شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، اعضای تیم ملی دوچرخه سواری بانوان در نخستین جلسه با صابر مهری روانشناس ورزشی و از کارشناسان مرکز روانشناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک که به تازگی به این تیم اضافه شده است حضور یافتند. مهدی هفته جاری نیز جلسه ای را با ملی پوشان استقامت و نیمه استقامت آقایان نیز برگزار خواهد کرد.