شرایط شرکت کنندگان در دوره های آموزشی فدراسیون دوچرخه سواری در سال 1403

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری شرایط شرکت کنندگان در دوره های آموزشی فدراسیون دوچرخه سواری در سال 1403 را اعلام نمود.