گزارش تصویری از دومین مرحله ادوی تیم ملی سرعت اسفند 99

دومین مرحله ادوی تیم ملی سرعت اسفند 99 در کمپ تیم ملی در حال برگزاری است.