شهر جدید بینالود میزبان مسابقه دوچرخه سواری جایزه بزرگ کشوری

شهر جدید بینالود میزبان مسابقه دوچرخه سواری جایزه بزرگ کشوری در ماده استقامت جاده خواهد بود.

در جلسه ای که صبح دیروز در شرکت عمران شهر جدید بینالود برگزار شد مهدی روزبهانه رئیس و دیگر اعضا هیئت دوچرخه سواری استان و رئیس و اعضا هیئت دوچرخه سواری شهر جدید بینالود از زحمات و پیگیری های شرکت عمران شهر جدید بینالود در برگزاری مسابقه دوچرخه سواری کریتریوم در تاریخ چهارم تیرماه در این شهر تقدیر کردند.
در این جلسه مهندس یزدانی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بینالود نیز از پیگیری هیئت دوچرخه سواری استان جهت برگزاری موفق مسابقه قبل و مسابقه ای دیگر در این شهر ابراز خوشنودی نمود.
در این جلسه برنامه ریزی گردید برگزاری مسابقه دوچرخه سواری استقامت جاده جایزه بزرگ کشوری در این شهر جدید با همکاری شرکت عمران شهر جدید بینالود و هیئت دوچرخه سواری استان و شهر جدید بینالود در ماه شهریور در دستور کار قرار گیرد.
در پایان این جلسه تندیس هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی به مهندس یزدانی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بینالود به رسم یادبود توسط روزبهانه رئیس هیئت دوچرخه سواری استان تقدیم شد.