کارگاه بازآموزی داوری رشته کوهستان

کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری کارگاه بازآموزی داوری رشته کوهستان برگزار می نماید.