مدرسان دوچرخه سواری اطلاعات فردی خود را به روز کنند

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری برای مدرسان فعال رشته دوچرخه سواری فراخوان صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون در فراخوانی از کلیه مدرسان فعال رشته دوچرخه سواری درخواست کرد تا جهت تکمیل بانک اطلاعات خود فرم ارسالی را تا تاریخ 30مهرماه تکمیل و به فدراسیون دوچرخه سواری تحویل دهند.