دو انتصاب در کمیته کوهستان فدراسیون دوچرخه سواری

با حکم دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری مدیر تیم های ملی کوهستان و مربی رده های پایه کوهستان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز و با حکم دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری مهدی میرزاحسینی به عنوان سرپرست تیم های ملی کوهستان منصوب شد. همچنین ناصر شهبازی نیز از سوی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری به عنوان مربی تیم های ملی پایه کوهستان منصوب شد.